INFOLINIA


ZGŁOŚ SZKODĘ

email kontaktowy
temat sprawy
opis zdarzenia


Prosimy o wypełnienie wszystkich pól zgłoszenia


Terminy przedawnienia

Jednym z istotnych zagadnień ograniczających możliwość dochodzenia odszkodowań jest termin przedawnienia roszczeń. Może się bowiem okazać, iż pomimo zasadności merytorycznej roszczenia wobec ubezpieczyciela, upływ określonego w przepisach prawa terminu uniemożliwi wyegzekwowanie wypłaty odszkodowania.

Pojęcie przedawnienia
Przedawnienie to termin, który ogranicza pod względem czasowym dochodzenie roszczenia majątkowego, a skutkiem jego bezskutecznego upływu nie jest wygaśnięcie roszczenia, lecz niemożność jego dochodzenia. Cechy te muszą przy tym występować łącznie. Przedawnieniu ulegają tylko roszczenia majątkowe, a nie inne prawa podmiotowe (np. ochrona dóbr osobistych).

Roszczenia wynikające z czynów niedozwolonych ulegają przedawnieniu, jeżeli mają charakter majątkowy, jednakże do kategorii roszczeń majątkowych należy zaliczyć także roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 i 448 k.c.). Do przedawnienia roszczeń osoby poszkodowanej z tytułu czynów niedozwolonych, jakich padła ona ofiarą, stosuje się ogólne zasady księgi pierwszej kodeksu cywilnego.


Kancelaria Intra Odszkodowania © 2009